Genealogie

 

Kanryo Higaonna
	|
	|_ Kyoda Jhuhatsu
	|	|______ Iraha Choko
	|	|______ Kyoda Juko
	|             
	|_  Miyagi Chojun
	|	|______Shinzato Jinan
	|	|	|______Higa Yuchoku
	|   	|______Higa Seiko
	|	|	|______Fukichi Seiko
	|	|	|	|______Hokama Tetsuhiro
	|	|	|______Higa Seikichi
	|	|	|______Izumikawa Kanki
	|	|	|______Takamine Choboku
	|	|	|______Toguchi Seikichi
	|	|		|______Masanobu Shinjo
	|	|		|______Kanei Katsuyoshi
	|	|		|	|______Chinen Seijo
	|	|		|______Toyama Jensuu 
	|	|			|______Katsuyuki Kishimoto
	|	|______Yagi Meitoku
	|	|	|______Tamaki Yushun
	|	|	|______Shigetoshi Senaha
	|	|	|	|______Gushiken Shigemitsu	
	|	|	|	|______Tamaki Hidenobu
	|	|	|	|______Inamine Seiji
	|	|	|	|______Higa Teruo
	|	|	|	|______Kinjo Kisei
	|	|	|	|______Zayasu Herenori
	|	|	|	|______Nagamine Moriteru
	|	|	|	|______Akimine Tatsuya
	|	|	|	|______Sachio Senaha
	|	|	|	|______Uehara Katsukumi
	|	|	|	|______Isa Seiiki
	|	|	|	|______Oyadomari Hideo
	|	|	|	|______Yamashiro Masachika
	|	|	|	|______Teruya Masakatsu
	|	|	|	|______James East
	|	|	|	|______Jonathon Hallberg
	|	|	|______Tamaki Tami
	|	|	|______Arakaki Moshin
	|	|	|______Kuniyoshi Seisho
	|	|	|______Horikawa Kyosho
	|	|	|______Yagi Meitatsu
	|	|	|______Yagi Meitetsu
	|	|	|______Higa Masagi
	|	|	|______Ikemiyagi Masaaki
	|	|	|______Ota Fumiyaki
	|	|	|______Odo Masami
	|	|	|______Taira Sadayuki
	|	|	|______Miyazato Masanaou
	|	|______Sakiyama Tatsunori
	|	|______Nakaima Genkai
	|	|______Yogi Jitsue
	|    	|______Uehara Yukinori (Saburo)
	|	|______Miyagi Kei
	|	|______Miyazato Eiichi
	|	|	|______Teuro Chinen
	|	|	|______Morio Higaonna
	|	|______Kamiya Jinsei
	|	|______Iha Koshin
	|
	|_Shiroma Koki
	|
	|_Mabuni Kenwa